Rusreformen – høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen 16. mars 2021

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Høringsinnspill fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum på forslag 119s

Politiets kriminalitetsforebyggende forum har sendt inn, og fremla muntlig dette høringsinnspillet for Helse- og omsorgskomiteen 16.mars 2021 vedrørende forslag i rusreformen.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en nasjonal interesseorganisasjon med rundt 700 medlemmer fra politi, -/kommune og andre kriminalitetsforebyggere som jobber sammen for et tryggere nærmiljø. PKF har et særlig fokus på barn og unge. Vi arbeider for å fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. Mange av våre medlemmer har lang erfaring og høy kompetanse innenfor kriminalitetsforebygging. PKF gir med dette vår høringsuttalelse som en landsdekkende interesseorganisasjon. Rusreformens forslag vil berøre alle våre medlemmer. Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er positive til en rusreform som skal styrke helse tilbudet for personer med et langvarig og alvorlig rusmisbruk.

Norge har igjennom tidene hatt en tydelig ruspolitikk med både universelle forebyggende tiltak, helse- og sosiale tjenester og behandlingstilbud kombinert med klare sanksjoner for å forhindre og bekjempe misbruk av narkotika i befolkningen. Samfunnsmessige og individuelle konsekvenser av rusmisbruk har blitt politisk vektlagt. PKF mener at Norge er et foregangsland som har lykkes med å prioritere både forebygging og bekjempelse av narkotika for å styrke folkehelsen.

Avkriminalisering av alle typer narkotiske stoffer til eget bruk, for hele den norske befolkningen, anser vi er i strid med regjeringens mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn. PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Avkriminalisering kan føre til økt forbruk av narkotika blant barn

PKF er bekymret for at en avkriminalisering kan føre til økt bruk av narkotika blant barn og unge. Politiets avdekkende rolle vil bli svekket ved en generell avkriminalisering. Mistanke om bruk og besittelse er ofte politiets inngang for tidlig innsats videre i hjelpeapparatet. Politiet vil også kunne få mindre utfyllende informasjon om den unges rusutfordringer, som omfang av bruk, hvilke type stoffer, om vedkommende selger narkotika eller hvem vedkommende kjøper av.

Bekymringssamtalen som forebyggende metode i politiet, og i samarbeid med både foreldre og andre tjenester har vært et viktig virkemiddel for å fange opp, kartlegge og veilede barn/deres foresatte til rett instans.

Våre medlemmer viser til at unge selv ofte mener de ikke trenger hjelp, eller har motivasjon før rusmisbruket har blitt så omfattende at det er vanskelig å endre livssituasjon. En ytre motivasjon med sanksjoner kombinert med hjelp og støtte, har vært avgjørende for mange unge og deres foresatte til å klare å snu et begynnende rusmisbruk for barn. For de fleste unge har lovverket vært en sentral forebyggende barriere som har forhindret både test av rusmidler eller et videre bruk.

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn ikke er i samsvar med et trygt samfunn som skal begrense individuelle og samfunnsmessige skader.

Forebyggende satsing

PKF støtter forslaget fra Senterpartiet at det trengs en nasjonal rusforebyggende satsing. Gjeldende reaksjoner bør styrkes og videreutvikles etter en nasjonal standard hvor fokuset ligger på fortsatt oppfølging og hjelp for befolkningen som ikke har et langvarig og alvorlig rusmisbruk. PKF sine medlemmer melder at det er store forskjeller på tjenester og tilbud for barn og unge. Det bør være like reaksjoner, tiltak og god tverrfaglig oppfølging i hele landet for å forebygge og snu begynnende rusmisbruk blant unge. Barn og unge må få likt tilbud, uavhengig av bosted. PKF ser behov for en rusforebyggende satsning på ulike nivåer i kommunene, politiet og i lokalsamfunnet.

SLT-modellen bør både styrkes og opprettes i alle kommuner for god samhandling og kunnskapsbaserte tilnærminger ovenfor målgruppen barn og unge. PKF opplever at tilbudene til unge blir ofte stykkevis og delt uten en sterk SLT-modell med tilstrekkelig ressurser til koordinering og igangsettelse av virksomme tiltak i landets kommuner.

PKF støtter alle innspillene som fremkommer i representantforslaget 119S.

Forslag fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

  1. PKF støtter forslag om en nasjonal satsing/forebyggende reform med rusforebyggende innsatser rettet mot barn og unge. Satsingen må vektlegge kunnskapsbaserte metoder, tverretatlig samhandling, tilskuddsmuligheter og mobilisering av sivilsamfunnets aktører sammen med kommunale og statlige aktører.
  2. PKF foreslår at det utarbeides et nasjonalt og likelydende foreldreprogram til bruk i skolene innen rusforebyggendearbeid.
  3. PKF foreslår økt tverrfaglighet og styrket skolehelsetjeneste i skolene for å arbeide målrettet med rusforebygging både universelt og med unge, samt deres foresatte.
  4. PKF støtter at det etableres pilotprosjekter for nærmiljøsatsninger som mobiliserer ressurser og utarbeider ulike tiltak for trygge lokalsamfunn. Unges medvirkning bør vektlegges, og bruk av ABCD metoden som styrkebasert tilnærming som grunnlag for Islandsmodellen.
  5. PKF støtter forslag om at TIUR-modellen og liknende tverrfaglige satsninger blir et tilbud i hele landet for barn og unge med begynnende narkotikaproblemer.
  6. PKF fremmer forslag om at SLT-modellen må styrkes som samhandlingsmodell i alle norske kommuner i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
  7. PKF ser det som avgjørende for trygge læringsmiljøer, helsetjenester, næringsliv, forsvaret, våpensøknad og skjenkebevillinger mm at det forebyggende virkemidlet vandelsattest opprettholdes.
  8. PKF støtter sikring av rusfaglig kompetanse innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. Vi ser også et behov for økt rusfaglig kompetanse for barnevern, helse- og sosialfaglige og oppvekst aktører, samt fritidsklubber og frivillige organisasjoner som møter barn og unge.
  9. PKF mener at politiets virkemidler i dag må opprettholdes, videreutvikles og styrkes.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) har medlemmer som arbeider for trygge lokalmiljøer hver eneste dag. Bekymringen for hvordan de skal forebygge, forhindre og ivareta barn og unge voksne som starter med narkotika med de nye foreslåtte endringene er stor. Barn og unge er vårt hovedfokus som organisasjon, og i dette skrivet.