Søker kandidater til PKF hederstegn og æresmedlem 2023

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en frivillig interesseorganisasjon. PKF har nedfelt i vedtekter muligheten til å hedre PKF medlemmer til hederstegn eller æresmedlem.

PKF søker nå forslag på PKF medlemmer som har utmerket seg spesielt godt.  Disse vil bli hedret på PKF-konferansen 14. mars 2023.

PKF sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

Kriterier for hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

Kriterier for Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

PKF årsmøtet 2022 valgte egen komite for hederstegn og æresmedlem som vil vurdere og avgjøre kandidater til utmerkelsene.

Komiteen ser frem til å motta forslag på glødende og engasjerte PKF-medlemmer.

Forslag med navn på kandidat og begrunnelse for å bli vurdert til hederstegn eller æresmedlem sendes styret@pkforum.no innen 1. februar.