Nye styret og vedtekter vedtatt 19. mars 2024

Nye styret valgt på årsmøtet 19. mars 2024.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge gjennomførte årsmøte 19. mars 2024, på Thon hotel airport, Gardermoen.

Styreleder Jane Bechmann Dahl ønsket velkommen. Hun takket årsmøtet for sine 8 år som styreleder. Arne Viggo Rognås ble valgt som dirigent. Årsmøtet hadde gjennomgang av årsberetning, regnskap, forslag til rammebudsjett og handlingsplan for 2024-2025. Innkommende saker til årsmøtet fra styret var noen endringer og nye forslag til vedtekter, samt forslag til kriterier for økonomisk støtte til medlemmer. Alle saker til årsmøtet ble enstemmig vedtatt.

Nye styret for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Camilla Hålien Johansen, valgt for 2 år.

Nestleder: Lise Håvemoen, valgt for 1 år, sekretær: Eddie Whyte, valgt for 2 år, kasserer: Ane Bræin Aas, valgt for 1 år, styremedlemmer: Tone S. Faale, valgt for 2 år, Line Granås, valgt for 1 år, Torkel Fjermestad, valgt for 2 år, og Johan Benitez, valgt for 1 år.

Valgkomite i perioden 2024-2025:

Jane Bechmann Dahl, Hanne Blekkan, Anette Malme og Hans Sigurd Morstøl.

Komite for hederstegn og æresmedlem:

Leder, nestleder, Astrid Marie Grythe og Elin Tufte.

VEDTEKTER vedtatt 19. mars 2024

§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Kriminalitetsforebyggende forum-Norge (KFFN), og er en frivillig interesseorganisasjon. (Vedtatt 14. mars 2023).

§ 1-2 Formål
Kriminalitetsforebyggende forum-Norge sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. Kriminalitetsforebyggende forum-Norge skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge vedtar en handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonens organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum- Norge:

  1. Ansatte og studenter i Politiet.
  2. Pensjonerte medlemmer av Kriminalitetsforebyggende forum-Norge.
  3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
  4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
  5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge.
  6. Et medlem er å anse som utmeldt 24 måneder etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.

§ 3-2 Hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

§ 3-3 Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for Kriminalitetsforebyggende forum-Norge som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

§ 3-4 Komité/forslag og rutiner
Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (2 år). Komiteen møtes i løpet av januar for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge, styret og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes årlig innen utgangen av juni måned.

§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

  1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret

§ 7-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Alle verv velges av årsmøtet. Alle velges for 2 år. For å sikre kontinuitet skal kun 4 styremedlemmer være på valg samtidig. Leder, sekretær og 2 styremedlemmer det ene året og nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer det andre året.

I Kriminalitetsforebyggende forum- Norge skal medlemmer som er ansatte i politiet ha flertall i styret og medlemmer med funksjonen SLT-koordinator skal ha minst 2 medlemmer. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper. Ved frafall av styremedlem skal valgkomiteen konstituere en midlertidig erstatning frem til neste årsmøte.

Vedtak: Valgkomiteen foreslår at Årsmøtet gjør unntak fra de nye vedtektene inneværende år for å komme i gang med intervaller i de nye vedtektene vedrørende styresammensetning § 7-1, og velger inn nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer for et år av 2024. Fra 2025 velges disse funksjonene inn for 2 år. jfr § 7-1. Utover det vedtatt uten innsigelser.


§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder Kriminalitetsforebyggende forum – Norge i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.

§ 7-3 Styremøter

Styret møtes etter innkalling fra styrets leder eller når minst 2 medlemmer av styret framsetter krav om dette til leder. Innkallelsen bør være styremedlemmene i hende minst 7 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er lovlig innkalt. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder.

Når styret møtes skal det føres referat som skal godkjennes med eventuelle rettelser i påfølgende styremøte. Referatet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel.

§ 7-4 Økonomisk støtteordning

Styret har ansvar for behandling av søknader om økonomisk støtte fra medlemmer etter årsmøtet sine vedtatte kriterier.

§ 7-5 Kommunikasjonsoppgaver

Styret har ansvar for utgivelse av fagbladet Fokus for organisasjonens medlemmer. Styret skal utnevne en redaktør og medredaktør som er ansvarlig for innhold og utgivelse av fagbladet, samt administrator for sosiale media og nettside.

§7-6 Styrehonorar
Styremedlemmene i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge tilgodeses med et styrehonorar, pålydende kr 6000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 1000,- etter skjønn skjer for hvert forfall på styremøter. Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr: 21280, – som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014.

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.

§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.

§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 19. mars 2024, og trer i kraft fra samme dato.