Økonomisk tilskuddsordning for våre medlemmer

Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge (KFFN) gir deg som medlem mulighet for å styrke din kriminalitetsforebyggende kunnskap eller dele kunnskap og erfaringer for å løfte fagområdet.

Kriteriene for økonomisk støtteordning ble vedtatt av årsmøte 19.mars 2024.

Hvem kan søke Betalende medlemmer og æresmedlemmer av Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge.

Hvordan søke Søknaden skal beskrive målsetning, inkludert en kort begrunnelse og bakgrunn for søknaden. Beskriv aktiviteten. Hvem er målgruppen, er det for deg som medlem eller vil aktiviteten du søker om være rettet mot flere. Sett opp et budsjett for midlene du søker om, med eventuell egenfinansiering eller andre inntektskilder. Hensikten er at vi skal se om beløpet samsvarer med aktiviteten i søknaden. Har du noen samarbeidspartnere som er involvert så skal dette oppgis. Styret har ansvaret for å behandle søknader hvert styremøte etter vedtatte kriterier. Styret kan sette en fast søknadsfrist hvis dette ansees som mest hensiktsmessig.    

Hva kan du som medlem søke økonomisk tilskudd til:

a) Kompetansehevende aktiviteter innen kriminalitetsforebygging for medlemmer som deltagelse på konferanse, seminarer eller kurs som ikke ordinært skal/bør dekkes av arbeidsgiver.

b) Studietur for å øke kunnskapen/dele erfaringer innen kriminalitetsforebygging

b) Arrangere nettverkssamling/erfaringsdeling som ikke ordinært skal/bør dekkes av arbeidsgiver.

c) Utarbeidelse av metode/tiltak/skriftlig materiell som løfter det kriminalitetsforebyggende fagområdet

Hvor mye kan medlem få tildelt? Økonomisk støtte til medlem kan tildeles inntil 20.000 kr.

Kriterier for mottatt støtte Skrive artikkel til fagbladet FOKUS om aktiviteten du som søker har fått innvilget støtte til. Minimum 600 ord med bilder.

Søknad sendes til styret@kffn.no