Økonomisk tilskuddsordning for våre medlemmer

Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge (KFFN) gir deg som medlem mulighet for å styrke din kriminalitetsforebyggende kunnskap eller dele kunnskap og erfaringer for å løfte fagområdet.

Kriteriene for økonomisk støtteordning ble vedtatt av årsmøte 19.mars 2024.

Hvem kan søke Betalende medlemmer og æresmedlemmer av Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge.

Hvordan søke Søknaden skal beskrive målsetning, inkludert en kort begrunnelse og bakgrunn for søknaden. Beskriv aktiviteten. Hvem er målgruppen, er det for deg som medlem eller vil aktiviteten du søker om være rettet mot flere. Sett opp et budsjett for midlene du søker om, med eventuell egenfinansiering eller andre inntektskilder. Hensikten er at vi skal se om beløpet samsvarer med aktiviteten i søknaden. Har du noen samarbeidspartnere som er involvert så skal dette oppgis. Styret har ansvaret for å behandle søknader hvert styremøte etter vedtatte kriterier. Styret kan sette en fast søknadsfrist hvis dette ansees som mest hensiktsmessig.    

Hva kan du som medlem søke økonomisk tilskudd til:

a) Kompetansehevende aktiviteter innen kriminalitetsforebygging for medlemmer som deltagelse på konferanse, seminarer eller kurs som ikke ordinært skal/bør dekkes av arbeidsgiver.

b) Studietur for å øke kunnskapen/dele erfaringer innen kriminalitetsforebygging

b) Arrangere nettverkssamling/erfaringsdeling som ikke ordinært skal/bør dekkes av arbeidsgiver.

c) Utarbeidelse av metode/tiltak/skriftlig materiell som løfter det kriminalitetsforebyggende fagområdet

Hvor mye kan medlem få tildelt? Økonomisk støtte til medlem kan tildeles inntil 20.000 kr.

Kriterier for mottatt støtte Skrive artikkel til fagbladet FOKUS om aktiviteten du som søker har fått innvilget støtte til. Minimum 600 ord med bilder.

Søknad sendes til styret@kffn.no

Nye styret og vedtekter vedtatt 19. mars 2024

Nye styret valgt på årsmøtet 19. mars 2024.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge gjennomførte årsmøte 19. mars 2024, på Thon hotel airport, Gardermoen.

Styreleder Jane Bechmann Dahl ønsket velkommen. Hun takket årsmøtet for sine 8 år som styreleder. Arne Viggo Rognås ble valgt som dirigent. Årsmøtet hadde gjennomgang av årsberetning, regnskap, forslag til rammebudsjett og handlingsplan for 2024-2025. Innkommende saker til årsmøtet fra styret var noen endringer og nye forslag til vedtekter, samt forslag til kriterier for økonomisk støtte til medlemmer. Alle saker til årsmøtet ble enstemmig vedtatt.

Nye styret for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge:

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Camilla Hålien Johansen, valgt for 2 år.

Nestleder: Lise Håvemoen, valgt for 1 år, sekretær: Eddie Whyte, valgt for 2 år, kasserer: Ane Bræin Aas, valgt for 1 år, styremedlemmer: Tone S. Faale, valgt for 2 år, Line Granås, valgt for 1 år, Torkel Fjermestad, valgt for 2 år, og Johan Benitez, valgt for 1 år.

Valgkomite i perioden 2024-2025:

Jane Bechmann Dahl, Hanne Blekkan, Anette Malme og Hans Sigurd Morstøl.

Komite for hederstegn og æresmedlem:

Leder, nestleder, Astrid Marie Grythe og Elin Tufte.

VEDTEKTER vedtatt 19. mars 2024

§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Kriminalitetsforebyggende forum-Norge (KFFN), og er en frivillig interesseorganisasjon. (Vedtatt 14. mars 2023).

§ 1-2 Formål
Kriminalitetsforebyggende forum-Norge sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. Kriminalitetsforebyggende forum-Norge skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge vedtar en handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonens organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum- Norge:

 1. Ansatte og studenter i Politiet.
 2. Pensjonerte medlemmer av Kriminalitetsforebyggende forum-Norge.
 3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
 4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
 5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge.
 6. Et medlem er å anse som utmeldt 24 måneder etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.

§ 3-2 Hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

§ 3-3 Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for Kriminalitetsforebyggende forum-Norge som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

§ 3-4 Komité/forslag og rutiner
Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (2 år). Komiteen møtes i løpet av januar for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge, styret og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes årlig innen utgangen av juni måned.

§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i Kriminalitetsforebyggende forum – Norge kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret

§ 7-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 medlemmer. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer. Alle verv velges av årsmøtet. Alle velges for 2 år. For å sikre kontinuitet skal kun 4 styremedlemmer være på valg samtidig. Leder, sekretær og 2 styremedlemmer det ene året og nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer det andre året.

I Kriminalitetsforebyggende forum- Norge skal medlemmer som er ansatte i politiet ha flertall i styret og medlemmer med funksjonen SLT-koordinator skal ha minst 2 medlemmer. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper. Ved frafall av styremedlem skal valgkomiteen konstituere en midlertidig erstatning frem til neste årsmøte.

Vedtak: Valgkomiteen foreslår at Årsmøtet gjør unntak fra de nye vedtektene inneværende år for å komme i gang med intervaller i de nye vedtektene vedrørende styresammensetning § 7-1, og velger inn nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer for et år av 2024. Fra 2025 velges disse funksjonene inn for 2 år. jfr § 7-1. Utover det vedtatt uten innsigelser.


§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder Kriminalitetsforebyggende forum – Norge i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.

§ 7-3 Styremøter

Styret møtes etter innkalling fra styrets leder eller når minst 2 medlemmer av styret framsetter krav om dette til leder. Innkallelsen bør være styremedlemmene i hende minst 7 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er lovlig innkalt. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder.

Når styret møtes skal det føres referat som skal godkjennes med eventuelle rettelser i påfølgende styremøte. Referatet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel.

§ 7-4 Økonomisk støtteordning

Styret har ansvar for behandling av søknader om økonomisk støtte fra medlemmer etter årsmøtet sine vedtatte kriterier.

§ 7-5 Kommunikasjonsoppgaver

Styret har ansvar for utgivelse av fagbladet Fokus for organisasjonens medlemmer. Styret skal utnevne en redaktør og medredaktør som er ansvarlig for innhold og utgivelse av fagbladet, samt administrator for sosiale media og nettside.

§7-6 Styrehonorar
Styremedlemmene i Kriminalitetsforebyggende forum-Norge tilgodeses med et styrehonorar, pålydende kr 6000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 1000,- etter skjønn skjer for hvert forfall på styremøter. Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr: 21280, – som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014.

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.

§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.

§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 19. mars 2024, og trer i kraft fra samme dato.

Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte for Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge.

Kunngjøring av årsmøtet i Kriminalitetsforebyggende Forum – Norge gjøres kjent pr. e-post til våre medlemmer, og på vår nettside fire uker før årsmøtet.

Tid: Tirsdag 19. mars 2024, klokken 16.15. Sted: Thon hotel airport, Gardermoen.

Årsmøtet for våre medlemmer gjennomføres etter Kriminalitetsforebyggende konferansen sin første dag i samme sal. Betalte medlemmer har stemmerett.

Dagsorden på årsmøtet

 1. Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og underskrivere av protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styrets årsberetning
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. Forslag til rammebudsjett
 6. Innkommende saker til årsmøtet
 7. Valg

Innkommende forslag/saker må være i styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Saker sendes til styret@kffn.no

Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet, jamfør vedtekter.

Velkommen på årsmøtet!

Søker forslag til hederstegn eller æresmedlem 2024

Våre glødende medlemmer Bjørn Øvrum fra Oslo og Even Ytterhus fra Trondheim ble æresmedlemmer i 2023

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge (KFFN) er en frivillig interesseorganisasjon. Vi har nedfelt i vedtekter muligheten til å hedre medlemmer til hederstegn eller æresmedlem.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge søker nå forslag på medlemmer som har utmerket seg spesielt for organisasjonen og det kriminalitetsforebyggende faget.  Hederstegn blir presentert på vår konferanse 19. mars 2024.

I 2023 ble våre engasjerte medlemmer Bjørn Øvrum og Even Ytterhus hedret som æresmedlemmer. De har begge hatt en avgjørende betydning for vår organisasjon, og utvikling av fagområdet både nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Hederstegn gikk til Hans Magnus Gjerhaug for sin ekstraordinære innsats for faget.

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. Vi skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

Kriterier for hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Kriminalitetsforebyggende forum-Norge, og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

Kriterier for Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for Kriminalitetsforebyggende forum – Norge som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

Komite for hederstegn og æresmedlemskap vedtatt av årsmøtet er leder Jane Beckmann Dahl, nestleder Lise Håvemoen, medlem Astrid Maria Grythe og medlem Elin Tufte. Komiteen ser frem til å motta forslag på glødende og engasjerte medlemmer som oppfyller vedtatte kriterier.

Frist for forslag med navn på kandidat og begrunnelse for å bli vurdert til hederstegn eller æresmedlem kan sendes komite medlemmene, eller til leder@kffn.no innen 28. januar 2024.

Nytt navn og logo

Kriminalitetsforebyggende forum – Norge har fått ny logo og facebook side.

Vi har gitt vår tidligere logo et nytt flammene utrykk. Som frivillig interesseorganisasjon er vi glødende engasjert i kriminalitetsforebygging. Fargen orange og flammen representerer dette. Og vårt nye organisasjonsnavn Kriminalitetsforebyggende forum – Norge som ble vedtatt av årsmøtet i mars 2023 favner alle våre glødende medlemmer i en sirkel. Kriminalitetsforebyggende forum-Norge er en nasjonal frivillig interesseorganisasjon (NGO) for kriminalitetsforebyggere.

Håper våre medlemmer og samarbeidspartnere liker vår nye logo, og ønsker å følge vår nye facebookside.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Politiets kriminalitetsforebyggende forum innkaller til ekstraordinært årsmøte. Kunngjøring av ekstraordinært årsmøte gjøres også kjent pr e-post til våre medlemmer.

Tid: 14. mars 2023, klokken 16.15. Sted: Thon hotel Oslo airport.

Dagsorden og innkalling

Innkommende forslag til sak 3. på dagsorden må være i styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Frist 28.februar 2023. Sendes styret@pkforum.no.

Alle betalte medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. Velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Jane Bechmann Dahl, PKF-styreleder

Søker kandidater til PKF hederstegn og æresmedlem 2023

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en frivillig interesseorganisasjon. PKF har nedfelt i vedtekter muligheten til å hedre PKF medlemmer til hederstegn eller æresmedlem.

PKF søker nå forslag på PKF medlemmer som har utmerket seg spesielt godt.  Disse vil bli hedret på PKF-konferansen 14. mars 2023.

PKF sitt formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

Kriterier for hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

Kriterier for Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

PKF årsmøtet 2022 valgte egen komite for hederstegn og æresmedlem som vil vurdere og avgjøre kandidater til utmerkelsene.

Komiteen ser frem til å motta forslag på glødende og engasjerte PKF-medlemmer.

Forslag med navn på kandidat og begrunnelse for å bli vurdert til hederstegn eller æresmedlem sendes styret@pkforum.no innen 1. februar.

Vil du bli KFFN-medlem?

Kriminalitetsforebyggende forum-Norge er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for visjonen ” Sammen for et tryggere nærmiljø“.

Dersom du arbeider som politi, SLT-koordinator eller i annen offentlig virksomhet som har i hovedoppgave å forebygge kriminalitet kan du bli medlem i Kriminalitetsforebyggende forum -Norge (KFFN).

Som medlem kan vi tilby;

Tverrfaglig kriminalitetsforebyggende nettverk med engasjerte medlemmer som arbeider i politiet, kommuner, offentlige etater eller ulike kompetansesentre innen kriminalitetsforebygging. Du mottar fagbladet FOKUS fire ganger i året.  Du får den årlige to-dagers konferansen til redusert pris, samt mulighet for å søke om støtte til studietur ol. som fremmer ditt kriminalitetsforebyggende arbeid.

Medlemskontigent er pålydende 300 kroner pr. år.

Bli medlem trykk HER

Velkommen som KFFN-medlem!

Nye PKF-styret og vedtekter for 2022-2023

Styreleder Jane gratulerer Arne Wiggo Rognås som ny valgt styremedlem.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum gjennomførte digitalt årsmøte 23. juni 2022.

PKF- styreleder Jane Beckmann Dahl ønsket velkommen. Linda Engsmyr var dirigent på årsmøtet. Årsmøtet hadde gjennomgang av årsberetning, regnskap, forslag til rammebudsjett og handlingsplan for 2022 – 2023. Innkommende saker fra styret om endringer i noen vedtektene. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Nye PKF styret

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Jane Beckmann Dahl, Styremedlemmer: Ole Magnus Jensen, Tone Faale, Hans Sigurd Morstøl, Lise Håvemoen, Camilla Hålien Johansen, Hanne Blekkan, og Arne Wiggo Rognås.

Styrets innstilling til valgkomite og komite for hederstegn og æresmedlemskap i perioden ble enstemmig vedtatt.

Valgkomite: Bjørn Øvrum, Elin Tufte og Eddie Whyte.

Komite for hederstegn og æresmedlemskap: Leder, nestleder, Astrid Maria Grythe og Elin Tufte.

PKF VEDTEKTER, vedtatt 23. juni 2022

§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Kriminalitetsforebyggende forum – Norge, og er en frivillig interesseorganisasjon. (vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14.mars 2023)

§ 1-2 Formål
PKF’s formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i PKF vedtar en 2-årig handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonenes organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i PKF:

 1. Ansatte og studenter i Politiet.
 2. Pensjonerte medlemmer av PKF
 3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
 4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
 5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i PKF.
 6. Et medlem er å anse som utmeldt av PKF 12 mnd etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.

§ 3-2 Hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

§ 3-3 Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

§ 3-4 Komité/forslag og rutiner
Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i PKF samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (4 år). Komiteen møtes i løpet av januar i årsmøteåret for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i PKF, styret i PKF og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes annethvert år innen utgangen av mars måned.

§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i PKF kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret

§ 7-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 medlemmer. Alle verv velges av årsmøtet og alle for 2 år. I PKF skal ansatte i politiet ha flertall i styret og ansatte SLT-koordinatorer skal utgjøre minst to styremedlemmer. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper.

Ved frafall av styremedlem skal valgkomiteen konstituere en midlertidig erstatning frem til neste årsmøte.


§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder PKF i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.

§ 7-3 Styrehonorar
Styremedlemmene i PKF tilgodeses med et styrehonorar, pålydende kr 6000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 1000,- etter skjønn skjer for hvert forfall på styremøter.

Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr: 21280, – som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014.

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.

§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.

§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 23. juni 2022, og trer i kraft fra samme dato.

Rusreformen – høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen 16. mars 2021

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Høringsinnspill fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum på forslag 119s

Politiets kriminalitetsforebyggende forum har sendt inn, og fremla muntlig dette høringsinnspillet for Helse- og omsorgskomiteen 16.mars 2021 vedrørende forslag i rusreformen.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en nasjonal interesseorganisasjon med rundt 700 medlemmer fra politi, -/kommune og andre kriminalitetsforebyggere som jobber sammen for et tryggere nærmiljø. PKF har et særlig fokus på barn og unge. Vi arbeider for å fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. Mange av våre medlemmer har lang erfaring og høy kompetanse innenfor kriminalitetsforebygging. PKF gir med dette vår høringsuttalelse som en landsdekkende interesseorganisasjon. Rusreformens forslag vil berøre alle våre medlemmer. Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er positive til en rusreform som skal styrke helse tilbudet for personer med et langvarig og alvorlig rusmisbruk.

Norge har igjennom tidene hatt en tydelig ruspolitikk med både universelle forebyggende tiltak, helse- og sosiale tjenester og behandlingstilbud kombinert med klare sanksjoner for å forhindre og bekjempe misbruk av narkotika i befolkningen. Samfunnsmessige og individuelle konsekvenser av rusmisbruk har blitt politisk vektlagt. PKF mener at Norge er et foregangsland som har lykkes med å prioritere både forebygging og bekjempelse av narkotika for å styrke folkehelsen.

Avkriminalisering av alle typer narkotiske stoffer til eget bruk, for hele den norske befolkningen, anser vi er i strid med regjeringens mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn. PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Avkriminalisering kan føre til økt forbruk av narkotika blant barn

PKF er bekymret for at en avkriminalisering kan føre til økt bruk av narkotika blant barn og unge. Politiets avdekkende rolle vil bli svekket ved en generell avkriminalisering. Mistanke om bruk og besittelse er ofte politiets inngang for tidlig innsats videre i hjelpeapparatet. Politiet vil også kunne få mindre utfyllende informasjon om den unges rusutfordringer, som omfang av bruk, hvilke type stoffer, om vedkommende selger narkotika eller hvem vedkommende kjøper av.

Bekymringssamtalen som forebyggende metode i politiet, og i samarbeid med både foreldre og andre tjenester har vært et viktig virkemiddel for å fange opp, kartlegge og veilede barn/deres foresatte til rett instans.

Våre medlemmer viser til at unge selv ofte mener de ikke trenger hjelp, eller har motivasjon før rusmisbruket har blitt så omfattende at det er vanskelig å endre livssituasjon. En ytre motivasjon med sanksjoner kombinert med hjelp og støtte, har vært avgjørende for mange unge og deres foresatte til å klare å snu et begynnende rusmisbruk for barn. For de fleste unge har lovverket vært en sentral forebyggende barriere som har forhindret både test av rusmidler eller et videre bruk.

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn ikke er i samsvar med et trygt samfunn som skal begrense individuelle og samfunnsmessige skader.

Forebyggende satsing

PKF støtter forslaget fra Senterpartiet at det trengs en nasjonal rusforebyggende satsing. Gjeldende reaksjoner bør styrkes og videreutvikles etter en nasjonal standard hvor fokuset ligger på fortsatt oppfølging og hjelp for befolkningen som ikke har et langvarig og alvorlig rusmisbruk. PKF sine medlemmer melder at det er store forskjeller på tjenester og tilbud for barn og unge. Det bør være like reaksjoner, tiltak og god tverrfaglig oppfølging i hele landet for å forebygge og snu begynnende rusmisbruk blant unge. Barn og unge må få likt tilbud, uavhengig av bosted. PKF ser behov for en rusforebyggende satsning på ulike nivåer i kommunene, politiet og i lokalsamfunnet.

SLT-modellen bør både styrkes og opprettes i alle kommuner for god samhandling og kunnskapsbaserte tilnærminger ovenfor målgruppen barn og unge. PKF opplever at tilbudene til unge blir ofte stykkevis og delt uten en sterk SLT-modell med tilstrekkelig ressurser til koordinering og igangsettelse av virksomme tiltak i landets kommuner.

PKF støtter alle innspillene som fremkommer i representantforslaget 119S.

Forslag fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

 1. PKF støtter forslag om en nasjonal satsing/forebyggende reform med rusforebyggende innsatser rettet mot barn og unge. Satsingen må vektlegge kunnskapsbaserte metoder, tverretatlig samhandling, tilskuddsmuligheter og mobilisering av sivilsamfunnets aktører sammen med kommunale og statlige aktører.
 2. PKF foreslår at det utarbeides et nasjonalt og likelydende foreldreprogram til bruk i skolene innen rusforebyggendearbeid.
 3. PKF foreslår økt tverrfaglighet og styrket skolehelsetjeneste i skolene for å arbeide målrettet med rusforebygging både universelt og med unge, samt deres foresatte.
 4. PKF støtter at det etableres pilotprosjekter for nærmiljøsatsninger som mobiliserer ressurser og utarbeider ulike tiltak for trygge lokalsamfunn. Unges medvirkning bør vektlegges, og bruk av ABCD metoden som styrkebasert tilnærming som grunnlag for Islandsmodellen.
 5. PKF støtter forslag om at TIUR-modellen og liknende tverrfaglige satsninger blir et tilbud i hele landet for barn og unge med begynnende narkotikaproblemer.
 6. PKF fremmer forslag om at SLT-modellen må styrkes som samhandlingsmodell i alle norske kommuner i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 7. PKF ser det som avgjørende for trygge læringsmiljøer, helsetjenester, næringsliv, forsvaret, våpensøknad og skjenkebevillinger mm at det forebyggende virkemidlet vandelsattest opprettholdes.
 8. PKF støtter sikring av rusfaglig kompetanse innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. Vi ser også et behov for økt rusfaglig kompetanse for barnevern, helse- og sosialfaglige og oppvekst aktører, samt fritidsklubber og frivillige organisasjoner som møter barn og unge.
 9. PKF mener at politiets virkemidler i dag må opprettholdes, videreutvikles og styrkes.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) har medlemmer som arbeider for trygge lokalmiljøer hver eneste dag. Bekymringen for hvordan de skal forebygge, forhindre og ivareta barn og unge voksne som starter med narkotika med de nye foreslåtte endringene er stor. Barn og unge er vårt hovedfokus som organisasjon, og i dette skrivet.