Høringssvar rusreformen fra PKF

PKF mener fremtidens barn trenger en tydelig og omsorgsfull ruspolitikk som ikke utsetter de for fare.

Høring NOU 2019:26 Rusreformen fra straff til hjelp          

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) ble stiftet i 1996 og er en nasjonal interesseorganisasjon som drives på frivillig basis. PKF har ca. 700 medlemmer fra politi, kommune og andre naturlige samarbeidspartnere som jobber med kriminalitetsforebygging. Felles for alle våre medlemmer er et ønske og engasjement om å fremme det kriminalitetsforebyggende arbeidet samt jobbe sammen for et tryggere nærmiljø. PKF har et særlig fokus på barn og unge, og vi mener denne gruppen vil berøres spesielt av forslaget til ny rusreform.

Våre medlemmer har lang erfaring og høy kompetanse innenfor kriminalitetsforebygging. PKF ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans til rusreform – fra straff til hjelp. Vi gir med dette vår høringsuttalelse som en landsdekkende interesseorganisasjon. Vi ønsker å dele erfaringene som våre medlemmer har tilegnet seg gjennom mange år.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er positive og støttende til en rusreform som skal styrke helsetilbudet for voksne personer med et langvarig og alvorlig rusmisbruk. Avkriminalisering for hele den norske befolkningen anser vi er i strid med regjeringens mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn. PKF støtter ikke en avkriminalisering slik den er skissert i rusreformutvalgets rapport. Vi mener det er en for høy risiko for at dette kan føre til økt bruk av narkotika blant fremtidens barn og unge.  Er dette noe vi ønsker for det norske samfunn?  PKF sine medlemmer ytrer bekymring for at en slik avkriminalisering vil vanskeliggjøre den kriminalitetsforebyggende innsatsen for å kunne avdekke et misbruk så tidlig som mulig.

 Vi er enig i utvalgsmedlem Swahn sin dissens rundt utvalgets tolking av mandatet. Bakgrunnen for denne reformen startet med en tverrpolitisk enighet om å hjelpe de de tunge rusavhengige. PKF sine medlemmer opplever at utvalget går mye lenger enn sitt opprinnelige mandat og behandler hele den norske befolkningen likt, uavhengig av alder og livssituasjon.

PKF ønsker å understreke at Norge gjennom tidene har hatt en tydelig ruspolitikk med både universelle forebyggende tiltak, helse- og sosiale tjenester og behandlingstilbud kombinert med klare sanksjoner. Dette for å forhindre og bekjempe misbruk av narkotika. Samfunnsmessige og individuelle konsekvenser av rusmisbruk har blitt politisk vektlagt.

PKF mener at Norge er et foregangsland som har lykkes med å prioritere både forebygging og bekjempelse av narkotika for å styrke folkehelsen.

Innspill fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum:

  • Avkriminalisering av bruk, erverv og besittelse av narkotika til eget bruk må ikke gjelde hele befolkningen. PKF støtter utvalgets mindretall (Swahn) i tolkningen av mandatet.
  • Målgruppen for avkriminalisering må bare gjelde for personer over 18 år med et langvarig og alvorlig rusmisbruk.
  • De foreslåtte grenseverdiene på besittelse av mengde narkotika må reduseres, og kun gjelde gruppen tunge rusavhengige.
  • Denne bestemte målgruppen må pålegges oppmøteplikt til helsetjenesten med sanksjoner ved manglende oppmøte. Helsetilbudet til målgruppen med eks FAC team må styrkes.
  • Politiet må ha mulighet til å benytte tvangsmidler for alle grupper, også i en differensiert modell.
  • Det forebyggende fokuset må få større plass i reformen enn det som rusreformutvalget presenterer i sin rapport. Dagens sanksjoner for barn som gir både hjelp og straff må videreføres og videreutvikles.
  • Samfunnsmessige og individuelle kostnader og eventuelle effekter ved avkriminalisering må utredes ytterligere.

GENERELT
Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) støtter intensjonen om bedre helsetilbud for personer med et langvarig og alvorlig rusmisbruk, og ikke straff.

Våre medlemmer er imidlertid bekymret for den siste års utvikling i Norge som viser økt bruk av narkotika hos barn og unge (Ungdata 2019). PKF mener det er viktig med et reelt forbud mot narkotika for å forebygge og bekjempe kriminalitet som vi har lykkes med i stor grad i landet vårt. PKF fraråder å gjennomføre forslaget slikt det er fremlagt. PKF ønsker å kommentere forslaget på overordnede tema.

Rusreformutvalget ønsker å innføre en avkriminalisering for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk for alle borgere. PKF mener konsekvensene og signaleffekten dette gir vil kunne føre til en økning i narkotikabruk, spesielt blant barn og unge. Vi har allerede mottatt bekymringer fra våre medlemmer som møter barn og unge som nå tror at narkotika har blitt lovlig.  PKF sine medlemmer opplever også en bekymringsfull og mer liberalisert holdningsendring til bruk av narkotika blant flere barn og unge enn tidligere. Slik forslaget er fremlagt kan ungdom få en formening om at alle typer narkotika ikke er farlig da samfunnet godtar at de kan benyttes uten sanksjoner. Flere unge vi møter finansierer eget bruk ved å selge narkotika til andre unge. PKF er bekymret for at unges videresalg av rusmidler vil øke med de høye terskelverdiene som rusreformutvalget foreslår.

I det forebyggende arbeidet er det viktig å komme i posisjon til tidlig innsats. Utvalgets forslag vil gjøre det vanskelig å fange opp, motivere og snu et begynnende rusmisbruk uten straffereaksjoner som en ytre motivasjon. I dag frastår mange unge å bruke narkotika fordi de ønsker å stå fritt i valg av fremtidig studie, arbeid eller reise som krever politiattest.  PKF sine medlemmer møter mange unge som opplever at dagens lovverk mot narkotika er en viktig ytre motivasjon som hindrer dem i å teste ulike rusmidler. Denne viktige samfunnsbarrieren mot bruk av narkotika vil falle bort for både barn og voksne med utvalgets forslag om avkriminalisering. Effekten av en avkriminalisering vil også kunne gi et signal om at narkotika i Norge er lovlig. Barn og unge er en sårbar gruppe. Måten vi som samfunn møter barn og unge på kan være avgjørende for å hindre en videre ruskarriere.

PKF mener at for barn og unge bør gjeldende reaksjoner styrkes og videreutvikles etter en nasjonal standard der fokuset ligger på fortsatt oppfølging og hjelp. Det bør være like reaksjoner og god tverrfaglig oppfølging i hele landet. Slik forslaget foreligger, legges det et stort og ressurskrevende ansvar over på kommunene uten samsvar med påfølgende midler dersom forslaget skal gjelde hele befolkningen.

PKF erfarer at rusmisbruk ofte er kombinert med andre former for kriminalitet. Det er derfor viktig at politiet har hjemmel for ransaking uavhengig om vedkommende person kommer inn under rusreformen. Ved at politiet fratas hjemler for å ransake ved avdekking vil politiet miste virkemiddel for å forebygge, avdekke og bekjempe ulike typer kriminalitet. Gjennom «inngang» til avdekking av salgsledd er ransaking og beslag viktige virkemidler for politiet til å oppdage annen kriminalitet. Spesielt gjelder dette narkotikasalg til barn og unge hvor det er spesielt viktig for politiet å stoppe salgsleddet til ungdom.

PKF mener at foreslåtte grenseverdier på mengde narkotika må reduseres. Det bør heller gis en «godkjenning» om at vedkommende person med langvarig rusmisbruk kan oppbevare narkotika til eget bruk, men da i betydelig mindre mengde enn det utvalget foreslår. Kriteriene for å komme med i en slik ordning må være streng og individuelle behov vektlagt. Dette må kun gjelde for sterkt rusavhengige. PKF mener at hjelpefokus spesielt for de tyngste brukerne må styrkes.

Målet for samfunnet må være å møte mennesker med både helse- og sosialfaglig hjelp, med en kombinasjon av alternative straffereaksjoner når hjelp eller oppmøte til hjelpetjenester ikke ønskes.

MÅLGRUPPE

Politiets kriminalitetsforebyggende forum støtter mindretallet i utvalget (Swahn) i tolkningen av utvalgets mandat.  Det vil si at PKF tolker det i retning av at formålet er å foreslå en alternativ modell for personer med et langvarig og alvorlig rusproblem. Målgruppen for avkriminalisering av bruk, erverv og inneha en begrenset mengde narkotika må ikke gjelde hele befolkningen, herunder barn og unge.

Det må utredes egne strenge kriterier for hvem i denne bestemte målgruppen som kan få fritak fra straffereaksjoner, og hvem som kan utstede fritak. Fastlege, behandlende institusjon eller rustjenesten i kommunen bør vurderes som godkjenner av frikort/bevis som kan fremlegges politiet.

PKF er positive til at personer med alvorlig og langvarig rusmisbruk ikke skal belastes med straffereaksjoner i en allerede vanskelig livssituasjon. Vi støtter at en reaksjon i form av oppmøte for en rådgivende tjeneste i kommunen for personer med alvorlig og langvarig rusmisbruk, vil gi mulighet for kontakt, oppfølging og helsetilbud. Samtidig mener vi det må foreligge sanksjoner ved manglende oppmøte, for eksempel i det sivilrettslige eller i det strafferettslige sporet.

I folkehelsemeldingen vektlegges samlet innsats for å fremme befolkningens helse, forebygge somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse.  Et godt liv i et trygt samfunn fremheves. Folkehelseinnsatsen i Norge skal styrke og påvirke faktorer som beskytter mot helsetrusler. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Politiets kriminalitetsforebyggende forum vurderer at rusreformutvalgets forslag i liten grad samsvarer med folkehelseloven sin intensjon om å arbeide for et trygt samfunn og et godt liv for alle innbyggerne.

Rusreformen slik den er fremlagt har ikke utredet godt nok hvilken trussel avkriminalisering av narkotika til eget bruk kan ha på befolkningens helse og trygghet i et fremtidsperspektiv. Norge ligger lavest i Europa i bruk av narkotika. PK mener dette viser at ruspolitikken frem til nå har vist god effekt for den norske befolkningen. 

Alkoholloven har også i formålsparagrafen at vi som samfunn skal arbeide for å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære. Det å få bo i et trygt samfunn som ønsker å fremme og beskytte både befolkningens helse, sosiale og fysiske liv er noe av det viktigste i menneskers liv. PKF mener dette er de mest grunnleggende verdiene i vårt velferdssamfunn. Det å gi alle barn og voksne anledning til både bruk, erverv og inneha en begrenset mengde narkotika uten sanksjoner, kan gi uante samfunnsmessige konsekvenser og individuelle skader. Regjeringen vektlegger et bærekraftig samfunn.

Både innen folkehelse og ansvarlig alkoholhåndtering kombineres både juridiske, sosiale og helsefaglige virkemidler i et samspill for å begrense negative samfunn og individuelle konsekvenser med god effekt.

PKF mener at den samfunnsmessige og individuelle kostnaden må utredes ytterligere.

TRYGGHET FOR BARN OG UNGE

Våre medlemmers erfaring viser at forebygging av rusmisbruk og bekjempelse av kriminalitet er viktig for å skape et trygt samfunn. PKF mener en fullstendig avkriminalisering er et «eksperiment» for fremtiden.

Vi erfarer at narkotika finansierer kriminelle nettverk og alvorlig kriminalitet i Norge og andre land. PKF er bekymret for at politiet vil bruke mindre ressurser og dreie sine prioriteringer over på andre oppgaver med utvalgets forslag. Det kan føre til at brukermiljøer og nye kriminelle grupper utvikler seg i negativ retning. Ungdom kan utvikle et alvorlig rusproblem uten at det fanges opp. Det foreslåtte forslaget er lagt opp til en samtykkebasert ruspolitikk uten å kunne sanksjonere ovenfor de som ikke ønsker hjelp. Vi kjenner få unge og voksne som selv utrykker ønske om hjelp i en tidlig fase av sitt rusmisbruk. Hvilke konsekvenser dette vil få på lang sikt er vanskelig å forutse og et eksperiment i seg selv.

Forebygging er politiets hovedstrategi. Politiet i dag prioriterer innsats mot ungdomsmiljøer for å forebygge og hindre rusmisbruk, salg av narkotika, vold, gjengdannelse og annen kriminalitet. Økt tilgang av narkotika til eget bruk for barn uten at politiet vil prioritere å fange de opp mener PKF er bekymringsfullt. Vi må arbeide for å forhindre dette med tidlig innsats og sanksjoner. Alle barn trenger en trygg oppvekst med forutsigbare rammer. Det å gi barn og unge mulighet til å tilegne seg, oppbevare og bruke en viss mengde narkotika av alle typer uten straffereaksjoner, anser PKF som en samfunnsstyrt omsorgssvikt mot landets barn.

PKF mener videre at rusreformutvalgets forslag har mangelfull fordypning i dagens tilnærminger, metoder, tiltak og samarbeid mellom justissektoren, sosialsektoren, barnevern og helsetjenester for å snu en negativ rusutvikling hos barn og unge. Våre medlemmer har erfaringer som viser at dagens tiltak som bekymringssamtaler, ruskontrakt, ungdomsstraff, oppfølgingsteam, ulike kreative helhetlige tiltak og tverrfaglig samarbeid, kan ha god effekt både for barn og deres foresatte. Videreutvikling og økt bruk av alternative straffer kan eksempelvis være et godt egnet alternativ til utvalgets foreslåtte modell.

PKF ønsker å påpeke at avkriminalisering for gruppen med rekreasjonsbrukere kan føre til uheldige konsekvenser ved at særlig barn og unge ikke lenger frykter straff. Når straffetrusselen, herunder alternative straffereaksjoner, under en viss terskelverdi fjernes for alle brukere kan det føre til at narkotikabruk ufarliggjøres, normaliseres og verste fall økes blant ungdomsbefolkningen spesielt.

Politiets bekymringssamtale

PKF sine medlemmer har erfaringer som tilsier at tidlig identifisering er en forutsetning for tidlig intervensjon.  Tidlig intervensjon på rusmisbruk hos barn og unge vil si å identifisere og håndtere et problem på et tidlig stadium slik at problemet forsvinner eller blir begrenset med minst mulig innsats. Utvalget beskriver bekymringssamtalen som et av politiets viktigste verktøy i det forebyggende arbeidet. I rapporten omtales bekymringssamtalen som et verktøy som bidrar til å stemple og stigmatisere ungdom. PKF er klar over at de som har et begynnende rusrelatert problem kan oppleve andres fokus på problemet som en tilleggsbelastning og stigmatisering. Frykten for å stigmatisere må likevel ikke forhindre fagpersoner i å handle når symptomer på problemutvikling begynner å vise seg. For å motvirke opplevelsen av stigmatisering er det viktig at politiet kombinerer tidlig intervensjonsarbeid med etisk og faglig refleksjon med hensyn til hva som er best for den berørte. Politi og kommune kan ikke slutte å sette inn tiltak fordi de er redd de skal gjøre vondt verre. Det handler om å være bevisst og klar over utfordringene en står ovenfor og ta hensyn til individene.

Et politi som tar seg tid å møte ungdommer på en ordentlig måte og som anerkjenner de som personer kan bidra til å stimulere til mer klarhet om retning i livet. Bekymringssamtalen er et viktig hjelpemiddel politiet trenger for å kartlegge beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer i ungdommens liv for deretter å henvise til rette instanser.  Muligheten til å kunne pålegge unge en bekymringssamtale etter Politiloven § 13 vil bortfalle for de forhold som utvalget forslår gjort ikke-straffbare.  PKF mener at dette helt klart vil svekke politiets mulighet for tidlig intervensjon. PKF ønsker at bekymringssamtalen videreføres og videreutvikles som verktøy.

Å forebygge rusmisbruk hos barn og unge må skje tidlig og i et bredt perspektiv i samhandling med barnets nærmeste. PKF er opptatt av gode oppvekstsvilkår og trygge nærmiljø for alle barn og unge. Det krever målrettede tiltak og virkemidler for utsatte barn og deres foresatte. Våre medlemmer har erfaringer med at narkotikamisbruk blant barn og unge ofte kan være et utrykk for mangelfull omsorg og/eller valg av et destruktivt ungdomsmiljø. Vi møter ofte foreldre som har store rusproblemer og som påvirker barns omsorg daglig.  PKF har som tidligere nevnt medlemmer på tvers av politi og kommune. Politiet har et tett og forpliktende tverretatlig samarbeid med kommunen, og særskilt ovenfor barn og unge. Det strategiske samarbeidet mellom politi og kommune gjennom politirådene og videre ut gjennom SLT-samarbeidet har en velfungerende struktur det er verdt å bygge videre på.

Rusreformutvalgets forslag vurderes av PKF som et eksperiment for barns helse, sosiale liv og trygghet. Har vi råd til å ta denne risikoen for våre barn? I det forebyggende arbeidet jobbes det med å skape gode oppvekstmiljø der tydelige, omsorgsfulle og trygge foreldre arbeider for ikke å utsette sine barn for fare vektlegges. Grunnleggende verdier om å beskytte og påvirke faktorer som kan redusere eller skade innbyggerne sin helse, trygghet og oppvekst vil bli hemmet slik forslaget foreligger.

PKF mener fremtidens barn trenger en tydelig og omsorgsfull ruspolitikk som ikke utsetter de for fare.

AVSLUTNING

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) forventer at regjeringen nedsetter et nytt utvalg som får et tydelig mandat om utarbeidelse av en modell for bedre helsehjelp til målgruppen med langvarig og alvorlig rusproblem, kombinert med ulike sanksjonsformer. Denne målgruppen og fremtidens unge fortjener en god rusreform som vektlegger å beskytte og påvirke faktorer som kan redusere samfunnets bærekraft. PKF mener det blir svært risikofylt å gjennomføre en forsvarlig reform i form av en avkriminalisering og støtter ikke forslaget.  Reformen, slike den er foreslått, vil kreve tunge og kostbare regelendringer med uvisse gevinster, og vil etter vår oppfatning være et sjansespill for våre fremtidige generasjoner.

Vi forventer at NOU 2019: 26 Rusreformen – Fra straff til hjelp slik den er fremlagt ikke vedtas, men at andre, mer ansvarlige alternativer utredes. Disse må ivareta reformens intensjon, og samtidig i langt større grad ivareta samfunnsvern og forebygging av narkotikamisbruk i befolkningen.

Søknad om støtte

Søknad om støtte til kriminalitetsforebyggende kompetanseheving 

I henhold til Kriminalitetsforebyggende forum – Norge sin handlingsplan skal vi tilrettelegge for tverrfaglige nettverk, kompetanseheving og erfaringsdeling for våre medlemmer. I den forbindelse kan medlemmer søke om økonomisk støtte til kompetanseheving.

Det kan søkes om støtte til kurs, studier, konferanse, seminar og studietur som igjen vil gi økt kompetanse på det kriminalitetsforebyggende fagfeltet. Vilkåret for tildelingen er at det leveres en artikkel som kan publiseres i fagbladet FOKUS.

En eventuelt søknad sendes til styret@kffn.no

Søknad vurderes på styremøtene etter intensjonene i vedtektene.  Søker vil deretter få en skriftlig tilbakemelding.

PKF-styremøte

 

PKF-styret har gjennomført styremøte og studiebesøk i Polen.

PKF-styret hadde på dagsorden tre dager med planlegging av PKF-konferansen 2019, gjennomgang av tiltak som skal utføres i vedtatt nytt handlingsprogram,  samt glødende tverrfaglige diskusjoner om kriminalitetsforebygging og et studiebesøk hos politiet i Gdansk.

Vi møtte politileder for narkotika seksjon, samt forebyggende politi ansatte. I Gdansk politiet er det 15 ansatte som arbeidet med forebyggende politiarbeid. Noen av temaene som ble tatt opp var  saker med samarbeid over grensene vedrørende bekjempelse av organisert kriminalitet, situasjonen forhold til unge rusmisbrukere i Polen, nye typer rusmidler, samt utfordring de opplever forhold til barn som har foreldre som arbeider i lange perioder i de nordiske landene. Vi fikk også informasjon om det forebyggende arbeidet i lokalmiljøet og et eget tiltak i kommunen med tverrfaglig kompetanse som følger opp unge.

PKF-styret har mange oppgaver som skal ivaretas for våre medlemmer. Vi skal utgi vårt fagblad Fokus fire ganger i året, søke økonomisk støtte, arrangere konferanse, fremheve forebyggende arbeid på sosiale media og følge opp handlingsprogrammet som er vedtatt av årsmøtet. Det er viktig vi får satt av nok tid til arbeidet. Dette ble en helg med effektiv møteplan, hyggelig og lærerik guidet tur i Gdansk av norsktalende statsviter og berikende besøk hos politiet.  Det var nestleder og SLT-koordinator Lars Bakke som hadde planlagt detaljene for dette kombinerte styremøtet og studietur. Stor takk!

PKFORUM blir ny

This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_0026_01D4234F.98F37E70
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=»—-=_NextPart_001_0027_01D4234F.98F37E70″

——=_NextPart_001_0027_01D4234F.98F37E70
Content-Type: text/plain;
charset=»iso-8859-1″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Nettsidene til PKF m=E5 av tekniske grunner erstattes av ny l=F8sning, =
og vil
derfor i en periode ikke inneholde s=E5 veldig mye informasjon. Vi =
jobber med
dette, og h=E5per at om du f=F8lger oss p=E5 Facebook vil du fortsatt =
kunne f=E5
litt f=F8ling om hva som r=F8rer seg i SLT og Politinorge.

=20

=20

——=_NextPart_001_0027_01D4234F.98F37E70
Content-Type: text/html;
charset=»iso-8859-1″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Nettsidene =
til PKF må av tekniske grunner erstattes av ny løsning, og =
vil derfor i en periode ikke inneholde så veldig mye informasjon. =
Vi jobber med dette, og håper at om du følger oss på =
Facebook vil du fortsatt kunne få litt føling om hva som =
rører seg i SLT og Politinorge.

 

 

——=_NextPart_001_0027_01D4234F.98F37E70–

——=_NextPart_000_0026_01D4234F.98F37E70
Content-Type: image/jpeg;
name=»Liten flamme.jpg»
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename=»Liten flamme.jpg»

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEA8OEQ8NDQ0OEA8NDg8PDg8NDQ0NFREXFhUR
ExUYHSgsGBolGxMTITEhJSkrLi4uFx8zODM4NygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0dHSUrLi0rLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAK4AtAMBEQACEQED
EQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwcCBQYBBP/EAD0QAAIBAgIGBwUHBAEFAAAAAAABAgMR
BCEFBhIxUXETIjJBYZGhBxRSgbEjM0JyssHRNFNicyRjgqLC8P/EABoBAQACAwEAAAAAAAAAAAAA
AAAFBgECBAP/xAApEQACAQIGAgICAwEBAAAAAAAAAQIDEQQFEhMhQTEyM1EiI0JhcYEk/9oADAMB
AAIRAxEAPwC3dOaLWJp7F3GSzi1kr8Gc+JoKtCx0YbEujU1FY46jVoTlTm5JxbXC5Va0alN6GWul
OlVSmj5uml8TPHWz10xHTS+JhTsZ0pnbezus2q8XK+cWl6XJ7KZtwkiAzimlOLOp0qr0KqV77ErW
37u4la6vTZE0HaoioZVpXfWfeU6cncucIxaPOml8TMazKhEdNL4mY1szoO01H05f/i1Hnm6Tfm4/
uT2W4vX+EiAzLBaPzidsTN+SFauBbm4f0emQAAAAAAAAAAAAACCqswCDR2kqWIi5U5XtdNd6fijw
p1YTXDParRnTdpI+HWTQccVB2tGrFdWVt/8AizxxmEVaHHk98FjHQnz4KxxNCVOThJOM4uzT7irV
KUqbsy10qqqRuiLPw9TDcbBa78HY+zma6StHv2YvwtexNZRJXaITN4vhnc4iO1Ca4xa9CbnzEhIc
SRTNVdaXN/UpVX2ZdqVtKMDQ3sgZ/sWfgzpVHCSlF2lFpp8Gs0bwm4vVE1nBSWllq6vaTWJoxn+N
WjUXepcfnvLZhMQq0LlPxeHdGrY2p1eTm7PQAAAAAAAAAAAAAAQ1N4BVOjtKTwtZ1IZq/Wj+GUe9
FSo4l0ampFvr4ZV6ellnaL0hDEU1Ug8na674y4Ms9GsqsdSKrXoSoycWafWvQCxEXVgvtord8cV3
czjx2DjUjePsdmX410pWl6lczi4tpqzWXimVlxknZlphKLWpHU+zuf29SPGm35SRLZR8jIfOV+tF
gyWT5MsD8FeXkpnFxtUmuE5LyZS63ySLtR+OJCebPQAAA32p+lfd66jJ/ZVbRlwT7pf/AHEksuxO
3PS/BG5lhtym5LyizkWdvoq1rcmRkAAAAAAAAAAAAAAhqbwCmq/alzKPU9i80/U2mrumpYWonm6c
rKUfDwO3BYt0Z2/icWNwarQv/ItGhWjUipxd4yV0+ZaIyjL8iq1Iyg9Jx+uugVZ4mlHPfUSX/lYh
8zwbf7IkzlmNUf1y8Gr1C/qv+yV/NHPlHyM6c4+NFkvcWF+Ct9lM437yp+ef6mUut8ki70fjiQHm
z0AAAEXZp/MzF2d0YkrqzLW1Y0h7xhoTbbnHqTvvcl3/ADLdg625STKfjKO3VaNwdZygAAAAAAAA
AAAAAhqbwCmq/alzKRULzD1MDQ26Ou1J03sS92qS6k31G3ulw5Mm8sxXO2/+EJmeEut2P/TvJxUk
08000/FMnX+SsQCenk5HA6JeG0gtnOnUjKS3ZR718mRdPDOliLrwSlXEqth7PydhIlH6siuymsb9
5U/PL9TKXW+SRd6PxxIDzZ6IAAABPkNcWOr9n+O2a0qL7NWN1nulHPJeN/QmcorWk4Pshs4o3ipo
sMsJXQAAAAAAAAAAAAAQ1N4BTVftS5lIqF5h6mBobdGUJNNNb1muZmMnF3RiSTjpZZ+qul/eaKu1
0tNKM+L4S+Za8FiVWj/fZUsdhXQnfro3MoJtNpXW52zXI7eFyzi5fCPZvJ8mYkuDK82KYxMrzm+M
pPzZTK3ySLvR+OJGeTNwAAALix9Wi8V0NalV7oTjJ+KvmvqdGGqbdVSOfFU9yk4lw057SjLukk/k
1cuEXdXKa1Z2MzYwAAAAAAAAAAAAQ1N4BTVftS5lIqF5h6mBobdAdmf4m21a0o8NWjJ32JdWS7rP
K9vA7sDiNuocGPw25SLVhNSSazTSa5MtaepXKlJaWR4qdoTfCLfoazdkzaCu0U1V7T5v6lMqv82X
akvxRiefZuLGALAAAIyvIa4La1cxDq4WjN73Gz7802v2LjhJ6qaKZi6emtJGzsdJznoAAAAAAAAA
AAIam8Apqv2pcykVC8w9TA0NugZTMNAwnZ3MvlWLJ1J0l01Do5Pr0st924dz/YtGXYjXSt2iq5lh
9urfpm8x1NzpVIrfKLS7s2jumrwaOGlK00yn61JxlKL3ptPmmUyqrTZdKUrxPFA8m+Tc92DW5i42
BcXPHAzczcwcTZMzcsPUCs5YeUX+Co0uTSf8lmyueqkysZtHTWv9nUXJR+SLsZGQAAAAAAAAAACG
pvAKar9qXMpFQvMPUwNDboAAA3OqmkOgxEM7QnaMvFPd62O/L6+3U/0j8xw+5TLULV5RVCudcNH9
FiHNZKr1slZJ95V80pbdXV9lky2vqp6fo0igQ97Ek5c3Mtgxcw2NgXCZi4GbmbkcoG1zZM7H2ezt
08O7qy+e7cWPJ5fi0QObr8kzba5TnHCuUG4yjKMrxdmt+dzvx03Gk2jhwEFKqkzVaua3qVqWIspb
o1NyfhL+TkweZKT0TOzGZY4rXA7JO5Lp/RDtfZkZAAAAAAAAIam8Apqv2pcykVC8w9TA0NugAACS
ms7/AD5BStK5rJXiy1tXsZ02Hpzzulsu+bbWVy34OtuUkyn4ult1Wj4tcsJt0FPvpu/jZ5HLmtHX
R1fR75dV0VLfZwygVBssblwZbBi5q2NgXCZi4C5tcilE2TNkzpdQV9tW/Iv1In8lfLIjOPEWbvXW
dsJU8XFLmS2YNLDsjsvTeIRWCKn/AIW5f2ddqlrK6bWHrO9N2UJvfBvufgTeX49xWiZB5hgFJ64H
fJp57yeTuQDVjIyAAAAAACGpvAKar9qXMpFQvMPUwNDboABGGCeETRs0k+ztNRMXZzou+fXXDLeT
2TVr3pkDm1K1pnWYult05wtfai187ZE3Whqg4kRB2kmVrUpOMnFqzTa9Sg1ouM3EtVOeqNz1QPFs
y2NgJhMjlEymZTIpRPRM3TOg1GX21T/X/wCyJ7I/eRFZt6o2+vH9JL80SVzN/oZw5b85WbKqi2C5
m9g1c73UvT3SJYao+vH7uXxR+F+KLHl2MU1ofkreZYJweteOzsCWREHpkAAAAAhqbwCmq/alzKRU
LzD1MDQ26AB7BGrB9MDRnm1wbjV/E9HXpyvZbST5PJnVl1TbrpnBjYblFosq5dL8FXOF0/hlCvNL
c7T88/5KXm9Lbr3+ywYGeqjc+KMSHbOq4cAmEyKUTZM2TIJo9EzdM6HUZfa1fyL6lhyP3kRmbesT
79fH/wAVf7I/Rklmr/QcmVr95W80VdFqPDIJKFaVOUZxbUoNSTWTTR6U5unJSRpUgqkXF+C1tX9K
LFUY1PxrqzXCa3luwuIVeCfZT8Xh3Qm0/BtDpOcAAAAENTeAU1X7UuZSKheYepgaG3QAMoGrB9NM
82ebPppSs0+GZiMrNHjNcFn6OrdJSpz4xXmsmXvDzU6akVKrHTUaNDrbR61Odt6cXzTuV/P6fEZk
hl0rXiaOBV2SrPZBBHzzN0bIgmbo9EdLqPD76X5Y+HEtORx/Fsh81f5JGev9S1GnHjO/kn/J0Zvb
Zsa5Uv23K+mVpFmRibBgdg3uqOlPd66Un9nVtCXg+557rMksvxG3U09EbmWG3aerss9O5Z/PJVvH
DPTIPQAAQ1N4BTVftS5lIqF5h6mBobdAAygasH0QZpJHmz6IM8zzZYGqVbaw6XwNx+W/9y4ZVUvh
0VnMIaazZlrPTvQuvwyT+W41zinqw7/oxgZWqI5BSKQ0T1g5GEgkRykbo2R882bo9EdlqVTaozfx
VMuSSRb8nhahcr+ZyvVsaz2hVM6MfCUn5pfyeGcytZHXk8bts4iZBIsCPDYMBeQldXBlXTDtJf0W
fqhpL3jDq+c6VoS8csn5FrwFfcpFRzChtVeDfHavBxdnpkAAhqbwCmq/alzKRULzD1MDQ26AATMA
nhI82jRonhI0aPNo7LUar97Du6sl9CxZLLUpIgs0jZpnQaXp7VCqv8X6Z/sS+MhroyiRuHlaaK92
ygNWbRaIrgOZiwRhKRta5t4IpSNl9G6RYerlLZw1JWs2nJ823+1i84CGmhFFVxktVWTOR19r3xCh
8EF65kNm8r1FEm8njam2coyJJgGQAAAb/UzSPQYhRbtCr1JX3J70/O3mSeWYjbqWfZGZph9dPUui
zizdFX7PTIABDU3gFNV+1LmUioXmHqYGht0AAAZwkatBonhI82jzaOm1IrWxDj8UH6Zkvk0tNZx+
yIzWP4X+juqqvGS4p/Qs0/VkDDhoq+tK0pLg2vUoOIhabLXS5ijDbPO3B6aTBzMrwZauzyjBznGC
3yaj827HRh6eqSNa0tES1aENmMY/DFLyVi8QWmCKjJ3k2VhrZiekxVV5dVqHkrFWzGWqs2WrLYaa
CNMcR3gAAAAyhLZaa3pprmjMZWkmjDjri4stvQeN94oU6t7txSl+db/UuVCruU1IpeIoulUcTYnu
eIAIam8Apqv2pcykVC8w9TA0NugAAAYMkkJGtjU3uqNfZxVPx2o+aZIZW7V0RuZRvQZZjRbH4Kui
rNLrZr1o8Jy+rKTjo2ryLZhfyoxZ8e2cljptweOZtp4uLc2Ntqnh+lxUL7oXn4XWa9bEpldHXUv9
HDmVTRS/0satPZjKXwxcvJXLU3piVmKvIpzGVdupUn8c5S822Uyu71Gy6UI6aUYkJ5HsAAAAAOxf
g7f2eY/7zDt/9SC7vH9ifymtdOmV7N6Nmqh25NkKACGpvAKar9qXMpFQvMPUwNDboAAAAAWMmx1f
qWxNH88V5ux04N2rROTGxvRkW4XApxVms/Vxddf5N+ZUcwj/AOiRbMu5oRNXtnDY7UuDx1BYzbm5
2/s+wtoVKzt12oLitnf9Sx5RR0x1/ZXc3qXno+jd6z4nosLVmnZuOyucnb6Nkhi56abODBw11VEq
gp7d3cuVuAAAAAAALmDaatYzocTSndRi5KM/yPJ/sduAqaKyf2cmYU9yg19Fsp3LaioM9AIam8Ap
qv2pcykVC8w9TA0NugAAAAAD69EytXot/wByH6ke+G+WJ4YlfqkXEi5rwUvsq3XGNsZV8bPzRVcz
X72WvLPgNIR9iQPYRu0uNl8zaEbtR+zWcrJy+i3dCYLoKFOlZJxitq3fJ72XHDUtumolNxNXcqOR
zXtExdo0qCbu26kuDjmkn87kbm9S0VEksnpXk5nDFe6uWIAAAAAAABPO/wAzMXZmJK6Le0Jiemw9
Ko98opvmsv2Llh56qSkUvEw01XE+89zwIqm8GSmq/alzKRULzD1MDQ26AAAAAMAnwH31L/ZD9SOj
DfJE8sR8Ui5i5LwUnsq/XX+sqco/QrGafMWnKvgNERpJM3ep+A6bEwurwp/aSusmluXmSGXUNyrf
6I7Mq+3Ssuy0rlp6Kr3YqfWfG9Piakk7xT2I+CWX1uVPH1XUqv8Aot2X0tukl9mqOJvix2dgwZBk
AAAAAAFhez/FbVCdNu7hK68ItL97llyupqpaforOa09NXV9nVkqRJFU3gyU1X7UuZR5+S8wvpMDW
5tzYDgcgcDkDgcgcDk+nRsb1qSX9yHpJHvh0t2J44jilIuRFy6KT2VZrjK+Mq+DS8kVbMnesy2ZZ
xQRpSPXkkX4uWRqPo7oqHSSXXqvas1morJW57y0Zbh9uGr7KpmeI3KmnpH3azY/3fDTl+KS2I52e
08rrke+MrKlScjxwdF1aqiVTJ3u+OfMqLd3ct6jZWBqZsDPA5A4HIHA5A4HIHA5A4HJ1Hs+xOziJ
U/7sH5xz/kmMonabRDZzC8EyxSxFcIqm8GSo62De1LNb/Epk6ZdYVPxI/c3xXqa7Ztu8Hvub4r1M
bY3B7m+K9RtjcHub4r1G2Nwe5vivUbY3D7tCYGTxFHOPbi+/uaZ0Yal+yJy4ur+uRaxbV4KkVfrR
hpPFVndZyy35Iq+Oj+6RasBL9MT5NF6LdWtTg5KzlG+/NXzR5YeipSR64mu4QkWvSpqMYxWSSSS4
JKxa4Ky4KjN3fJwuvU51KsYXSpw3K2e2975biEzRtyUSdypKMXLs5n3N8V6kRtkxuM89zfFeo20N
xnvub4r1MbZncHub4r1G2Nwe5vivUbY3B7m+K9RtjcHub4r1G2Nwe5vivUbY3Daas0JQxVJprfZ7
8007ndgI6aqOHMHqpO5aBZ+irdkNV5mQf//Z

——=_NextPart_000_0026_01D4234F.98F37E70
Content-Type: image/jpeg;
name=»SLT_Logo.jpg»
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename=»SLT_Logo.jpg»

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIQEhISEhIVFRUVFRkVFxgWFxYVGBcXFhcXFhcX
FRgZHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uGCAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi4lHyYtLS8tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS01LS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAIMBfwMBIgACEQED
EQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABQECAwQGBwj/xABEEAACAgECBAIHBAcFBgcAAAABAgAD
EQQSBSExQRNRBgcUIjJhcYGRodEjQnKxssHwNFJzs+EXJDVUYpIVFiUzU6Lx/8QAGgEBAAIDAQAA
AAAAAAAAAAAAAAEEAgMFBv/EACkRAAICAQQCAgEDBQAAAAAAAAABAgMRBBIhMQVBE1EiFDJhFSM0
sfD/2gAMAwEAAhEDEQA/APcYiIAiUzKFwIyC6JrPr61IBYZMvv1SJjccZmv5q8N7lwTtf0ZomKvU
K3QgzJumSlFrKYxgrEpmULiS2kQXRNY66vIXcMntLr9WiY3HGZr+avDeUTtZniWJarcwcy7dNikp
cpkYKxKZlZIEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAShlZRj
DBr6rUrWpZjOc13EXs5Zwvl+ccU1fiOcfCDgfnM3CuHeJ7zfD2Hn/pPJ6vV3ay74KOvbOjVVGqO+
Zpaapiy4UnmOgk1x6tiq4BOD2HyknXUFGAMYmQLOlpvEquiVblzLsrz1GZKWOji67GQ5BIPy5GTn
DOLbjtfkex85u63hyWDnyPn3nL6ig1sVPUf0CJyLK9T4ye5PMWWU69QsYwzqdbrFrXJ+wDqT5TnN
Zrns6nA8h0/1mK69nxuPQYknwrhgb336dh+cm3V3+Rs+OriPsRrhRHdLs0uHVsbEIBxnmQP3yR49
UzbCASBnp2k0lYA5Su2derxKjpnS5d+yrLUZmpYOMqtZDlSQfu++T/C+KCz3W5N++Zdfw1bBno3Y
/nObsQo2OjAzkP8AUeLsWXmDLX4aiPWGdmDKiaXDNV4iZ7jkZugz1dNqsgpx6ZzpRw8FYlJit1Co
MswUeZIA/GbSDNE1auIVOcLYjHyDKT+BmwGgF0SyywKMkgDzPKWV3q3RgfoQYBmiUzMb3qvxED6k
D98AyxMHtdf99f8AuH5x7Wn99f8AuEYZODPEwpqVY4DKT8iDMoMEFYiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAI
iIAiIgCIiAIiIAmtxBiK2IGTibMw6u3YhbGcDM13Y+OWXjgmPZySadyQNrc+XMTraE2qAO0i6+Nq
SBtIycZ5SYScnxOnogpSqluf2WNROTwpLAEuEROylgrFDIbj2myAwGSDjkOeJNGaut1ArUsRmVdb
VC2lxm8L7M65OMk0czpdKzOoKnBPcETq1XAAEjNNxhXYLtIzy7SVEo+Ioorg3VLdn2btROcmtyLh
KyglZ2SsWESD49pSSrKCc8jgflJwzT1+uFOOWc+U5/ka67KGrHhff0baZSjNOPZHcA3KzAggEZ5g
jmJPCRuh4kLWwFIwM9pJKJHjYQhSlXLcs9i5tyy1ghvSzjY0OmsvIyVGFHm55KD8v5TwlrdbxS4j
9JfYeeB8KjPlyVRz+U9h9aPD3v0ForGShWzA64Trj7Dn7J5J6Hekz8OtaxUDq6hWUnBwDkbT59fw
nf0qWxtdiHRZxD0V12jXxLKHRRzLIQcfUoTj6megeqfjetv3pb+koTkLW+JTy9wN+vy+0eckOH+t
HQ2+7aLKSeR3ruTn81/mJ13BmoNS+zeH4X6vh428+Zxj5zC62TjiccESbx0c562GI4baQcHfV8ut
iicj6lHJ1GpySf0Q6k/3p13rb/4Zb+3V/mrOQ9SX9o1P+Ev8cmCX6eTC/az2ECeVetfg2r1Gpqai
qx1FWCUHIHe3I/YRPVhKYlauex5Rgng+auI8H1enUNdVbWpOAWyOf3/KY+G8L1Wp3Giuyzb125OM
+fOer+ugf7pV/jD9xkf6jvh1X7SfwzoK7+1vxybt345I71a8B1lOuR7qbUQI4JbOMleXeexJK4lZ
Qss3yyzS3kRETWQIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAJj1CBlIPcYmSUaYyScWmEcTbWUYg
9Qf/AMnT8I1gsTmfeHI/nNbjPDt/vqOY6jzH5yDpsZDkHBH9YM8hCU/F6l5WYs6bxqK19o7QNKyB
0vGegYczyyPnJ1Z6fS6uvUx3VvJz7K5QeJFTNXXU70ZfMTaluJvsgpxcX7MU8PJxXNW8iD+InVcP
1QtQHv3kdxnhxz4ij6j+cidPe1Zypwf66zyNNtnjNQ4zT2s6UorUQTXaOzBjMh9FxncQrLgny6Ta
4hrxVjIJJ6T0levpnW7VLhFB1TUtrXJtswAzmctxPVeI+R0HIfnGr4i9nLoPId/rHD9CbT5AdT/K
ee1+ulrZKihcZ7+y7TUqk5zJP0f0+AXPfp9BJkTHSgUAAchymSek0lCopjBeijZPfJsxvOR436u9
DqiXAalzzLVEAH6qwI+4CZfWPqdZVpWbSA5/XZcmxExzasD945ieWejfp5qtCNgItrB+Gw/D+y3U
fSdKmqbW6DEU/RL+kHqvuoRrKrVtVVLFSNj4AySOZB5SP9V/GXo1tVQY+HexRl7ZwSrY7HIH3ze4
v60dRfU9SUpVvBUsGLHBGDgcsGavqr4I9+sru2nwqCXLEci2CFUeZBOeXTEttz+Nq02POOT0L1s/
8Mu/xKv81ZyPqS/tGp/wl/jnXetof+mW/t1f5qzyX0V9JrOHO71KjF12ndnGAc9vpNdMHLTyijGK
zFn0aDGZ4v8A7WdX/wDFT/8Ab85O+hPp/qNbq0osrrVWViSuc+6MiV56ayKyzBwaNn1z/wBkq/xh
/CZoeo/4dV+0n8M3/XP/AGOr/GH8Jmh6j/h1X7Sfum1f4xkv2HqUREpmsREQBERAEREAREQBERAE
REAREQBERAEREAREQBKGVlrnAkN4QNXXatalyfsHczl77i5LEAZ8pl4jqTY5PbOB9Jv8I4aGG9x9
B+c8hqrZ+Sv+Kv8AajpVxjRHc+2aOk0djlSFOMgzrV6CWBQOkvE7/j9BHSRaTzkp3XOx5ZUywuBL
mnm/rP4rYr10IxVSm9scs89oGfsl6clFZMtLppai1Vx9noSXq/wsD9DmaOs4Sj8x7p/D7p4zwjid
untWxGIwRkZ5MO4InutTZAPmJWlCrVQamizrNHPRSWHnJB6fhLpYp5EA/SbPHNK77SozjMlgIxK/
9LpVUqo9Mqu+TkpP0cW6FTgjBkzwfiIGK2AHken3yS1miWwcxz7HynL6iooxU9R/QM4Nmnt8XarY
cxf/AHJcjOOojtfZ2MuEj+EarxE59RyM3xPWUXRugpx6ZzpRcXhlGXMgOK+hWh1J3WULuPVkyhP2
riTGv1a01va5wlal2PXAUZP7pH8O4zZayhtLbWrDIZthHTPvbSSpx5zenJcogi9P6t+Gocign5M7
sPuJnT6TSJUoStVRR0CgAfhKDVoWKB13AZ27hkfMjriUOsTO3eu49F3DOR1GM55SXKUu2G2Y+LcM
q1VZquXchIJH7JBH4iQf+z7h3/LL97fnOhp1SvnYytg4OCDg/PHSKtUjEhWUkcmAIJU/MA8oUpLo
ZZz/APs/4d/yy/e35za4X6IaPTWC2mkI4BAIJ6EYPeSy6pC23cu4jIGRnA5E4mq3GE8aqlcMbBad
ykEL4WzcGwevvjlG+b9jLK8Y4LTq0Fd6B1B3AHz8+Us4J6P6fR7vArCb8bsZ546dZuLqlLbQ6k4z
jIzjzxmYtPrS2/coTa5QEsp3dMHkeWfI85HOMDk3ZSYKtSHGVZWHmDkfhKU6tH+F0Y/JgenXoZBB
sRmYbtQqAlmCgcssQo+8wuoU4ww97mOY5jlzHnAM8TEtwJIBGR1Hcd+fl1mpouJC1rlAx4T7CT0P
uq+R8sMIBvxNHV8TRKbLgQ61qzHaQc7RkjOcZmarUhgpGMsobHfBGf5wDYiaq65GDFWVtoJIUgkY
7HB5TDoeKpZTXeSEV1De8QMbugJziMMEjExpYDgggg9CO/8ApMkgCIiSBERAEREAREQBERAE19fn
w22jJxymxMGutKIzAZxzxNd2PjefomPaOZr4baSAVIGQM/KdTSoAwJB18dOQNgGSB1/0k8hnJ8RX
po7nS8/eSxqJTeN6K4lYidorFDOc9LPRldcq+9tsT4W68j1BHlOjaaHEdb4ShsAknGM4mm+cIQcp
9Ls20znCxSh2cVwb1eGu1XvsVlU5CqDzx5k/unoKyG0/GizKpUAE4zk/lJpZo0mopui3U+Dbq7br
JJ2vkuEYgSsulUsMh+N6NnKsgyehkwZocT4h4WMDJMoeQjVKiSteEbaXLf8Aj2anBKLK2bcpAI/E
ScWRXDuJNcxBUAAeeZKLI8bGpUJVPMfWRdu3/l2avFGrFVvijNew7xgtlccxgczy7Ccrw/WrTdp6
tLqfaKrMg1lhYakVCwZX+ILkBcNnqOmJ2pmKvTopJVVUnrgAZ+uJ0UzXk89svSxtNaPZkdtUp2V1
gWoS2GDPnOcE5yO8v4pw6ptLxOw1r4g1bEPj3hhqsbW6jqennO+GnTOdq5PMnAzL/DXBGBg8zyGD
8z5zLcMnG8S0fgai9NKi1luHuQEUKC6WBUOB1IBIz85j0g03icP9kCbwff2AbhWEYP43f4sfFzz9
s7faM5wM9M98dcZlqUopJCqCepAAJ+sjcTk4XT8PReGaqyusC1zqdzBRvKm9w4DYz8IPL5TKo0nt
ul9lFWPZ9Rnwwo93FWzdjv8AF8/OduqADAAA+XzliUIvRVH0AHXrG4jJw2h4dVVpeHWpWq2eLXlw
oDHfkMC3UjBPIyut062K6OoKtxasEHuCV6zuti4AwMDoMDl9IKL5DrnoOvn9fnG8ZOH4rphS/EUp
QIp01Dlaxt/WuVyoX9YoMcvITY0Psvt+mOmFX9ntz4YA5Zr27tox5/OdeUHXA5jBOB08pF6Lgq12
m5nLtgqo2oiorHLABAMnkMk8+UbuCcmj6TahTbTSwoUMr2Cy9BYoK7RtQEgbiGPfoDIThoC6Vb1w
RpdVY+UGF8Iuy2BBk+7tJOB5TvLKVcYZVbHmAft5y4VrjGBjuMDEbsIZIb0VpPhG5h7+odrznqA/
/tqfLFYQY8wZAcTAxq9wzV7dT4/cGrZXuyO6525+We07oAS3YvPkOfXpz7c/ORuIycLxAU79YdME
FfsJFvhgeH4mT4fw8i+3d05gYlui1VmnTVPqK0svbTLcoHNTUq48Ecuao3M467s953ddKAbVVQD2
AAB+yVKL3A6Y6Doe0lT4wMnA6BVXWVhH07Z0l2Rp0CADNRXdgkEc+XeYqh7nDN/g+H7MQPHUtX4m
ExnOBu27gPtnoNenRfhVR9AB1+kq1KEbSqkeRAx90neTkh/ROjw6cCxLFNjshryEVWbOxck8gd2J
OS1VAAAwB2x/KXTBmJWIzKZgFYjMpmAViUzGYBWJTMrmAIiIAllqBgQe8vlDIaysMHF6mko5U9jO
g4Prg67SfeH4/OV4voPEG5fiH4znfeU9wR9k8fL5PGahySzBnSW3UQX2jswYE5/ScYcEKwDZIGeh
5yT4lrfCUELnJx1xPQU+Sptqdi6Xf8FOdM4y2s3HcAEmcvxTV+K/L4R0+fnLdVr3s6nA8h/XOV4f
oTafJe5/KcLXeQlrn8FCePf8luqlVfnM0wZ1HC9aLF6+8Oo/nNTinCsgMg5gdPMCQqsynIJBE01S
u8XdifMX2Zz26iPHZ2eYzIPQcXYsqMoOTjOcTc4przVgAZz/AF0no6/JUTqdqfC7KDpmpbfZu22B
RknAnK6/VeIxbt0H0lNVrXs+I8vLtNjhnDTYQTyUfj9JwNZrLPITVNK/H/ZdqqVK3z7JLgOm2qWP
Vv3SVEoiY5S7E9PpaFRVGC9FCct0nJkT6VWFNHq2UkMKLCCDgghGIxjvNLR8c3V3OgDpRX8e7O+x
Vyyj5DoT5k+UleOaE6jT30ggG2p6wT0BdCoJ++RVfo0axalTIldun8NlwQBaBtWwY7FSc9+QltYw
YrBr6jX22aYWXVeGrvQUFdrB/fdR75UDGMjkMg5Mv4j6QXVtqilAZNIA1hL4ZlNYtbYuCCwB7ntJ
DW8HZ9PXSGAKGkk88fomVjj67Zi1PA3ZeIAMv+9qVXr7v6AVe99ozy7SVgcGHR8Ztaxa7qggupe2
sq5Y4XblX5cmw6nkcdZq6Li9i1aOumrcb63YeJYfcC4JLMQSfikpZwZjZpX3DFNNlR68y61gEfIb
D98w8O4C9R0ZLKfZ67EbGfeL7cbflyj8cE8DT8ad6bXKIltVhrdXs2oCpGW34+HBB6SN1fHXt0+q
AKq9TV+9S+5SHIIKsOfTIIm3q/RyxtzK1ZPtXtKq4JQjbt2vjnnuDzwQOUxL6M3Muq3NUrXmogVq
yqnh9R5sT59/IRiI4Nf0i1TKnE/C3B009Zz4jADKPzQfqkAZ5dSZI6ni9tQprKV+NZuIBsIrVExl
mYjPcDAHfyl3EPR9rfbhvA9pqSteRO0qjLk/LLCYtfwO67wLWGnN1W5SjBmqdGxyyRlSCoOcfKFg
cGjxDjV1tdJqVQ66tarF8Q7dw54DKPeVgQfu5SQ1vGrluFCV1GzwltIewpuySCtR2ndjHM/MSuo4
Jcaawns6Wpct2FVkqJU9DjJ6d8fZLfSHg2o1S+H/ALttZMZZXLVWd7KyPiIPMfD0jgcGC5rW4jlw
PCqpDj9I42535bYPdYnGOfaZqPSC0iq16VWi1lVWDkuu/kjOuMYJwOROMj7N9OEHxnsLAq1C1HPx
EqWJY9uYaR2n4BqNtNFllRopZWBAbxHFZDVqwPurggZIznHQSHhjgyabjdjtqGNarRp7LUdyxLHw
hklUA5/aZj4f6RM70CytFW/Ir22B2B2lwtqgciVU9M9MTe0XBNteqqsIK6i21zt5ELaAMH54zNTg
fAraWQOul21rtDpWRa/LAJ7IfPGc/KOBlEfwXjOorprssQNUbmQubC1nvXMobGPhyR3zj7pJWekG
KrSa/wBKl/s4rz8TO4Ws57BlcN9MzV0vo9qgiUPZUaRb4pKhxYQLDYK8HljOPez9kyWcO38SDAnY
la2OMcjb71dZz3O0v+Eye1scFeI8fuUaiyqhXqo3KxLlWYqoZtgxjAPLmeuZnt4ta9vh0VK5StLL
Cz7MeJkqi8jlsKT5SG9ItNfSuppqesrqdzIpR2tDOArKoHu7Sc+8Tyz3m7r6rNI5vSytRbXWjq6u
x31BsNWE+I4JG046DnIwgXUekzWVaY1ogs1FZsxY+xERTg5bGTzIAA85dZ6SP4dJSoNZZqDpipcb
VYLY5beBzX9H28xymjw30ct9n0L7ajbVTsau5SUKvhscgSjAgdj3Hzkx/wCBuRpc+Chpv8ZhUhRC
PDsTCjz98cz1xHA4MP8A5iZUvFtQF1LomxGyrm7HhbWIHXdjn0mqOI3V6ljqQESvSvYQlhdDhwS2
CBggDH9Ym3r/AEdextUwsVTa1D1nBO16By3DIyCQPslp4Ffe9j6lqsPp20+2oPyDnJO5uv0wMY7x
wOBw/jzvZUtlaKLwdmywOVIXdttGORKg9MjkflLvTKy5K6TTjJ1NAOWZc5sXAO3qpOAflK8E4JbU
y700oCLt311kWORyDEnATlnIG7OZvekHDX1FSrWyq6WV2ruztJrcOAccwDjtI4yQR91ze0hXBFns
bvlXbYMOowFPInP6xGZFaLU6g2cLCkMG01hbe7+8cVbmccwzAH3Sf7zToG4TY1y3MyZ9makgA43O
ytkf9PKao4DcnsJrevOnraptwbDK4QErg9Rs5Z85KawDDxz0ibSs5Ps5RduV8XFxU4yQmOoz08hM
Wp4yadZfWDvss8BKqy2ASVcs3/So6n7B1Iluu9Fr3XU1LZQEvsa3e1bNYCxBKZzjAxgN1x2m7xD0
YFtmot3KHsWoVvglq2pJYH6bsHHyj8SeDo06CVllQO0bsZwM46Z74l8wMRKGViAWTW1mhSzqOfn3
m3iCJrsqhYts1lEqTXRBNwMhgVbkDnn9czd4nozaoAIGDmSG2MSrHx1EYSglw+0Zu6bab9ERpuCK
ObEt+AkolYUYHIfKX4jE20aWqlYrikRKyU+y0iaer4alnMjB8xyM3sRibLKYWLE1lGMZOLyiEp4K
UdSGyAe45zY4poDaVwcY85J7Y2yrHx1Ea3Wlw+0Zu6baeeSK0vBUXmxLfXp90kkUDpL8Rib6NLVQ
sVxwRKcpdsrERLBgIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgFDKFZdEAsKf1ygpL4gFoWXREAREQBER
AEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBE
RAEREAREQBERAEREAREQBERAP//Z

——=_NextPart_000_0026_01D4234F.98F37E70–